Proyectos arqueológicos, restauración y divulgación en Galicia

Proxectos arqueolóxicos, restauración e divulgación en Galicia

Conta con Tempos Arqueólogos para o teu proxecto de arqueoloxía

 Especialistas en Patrimonio Cultural

Especialistas en Patrimonio Cultural

 Especialistas en Patrimonio Cultural

Arqueólogos con ampla experiencia

 Especialistas en Patrimonio Cultural

Rapidez e seriedade no servizo

Contactar

Proxectos arqueolóxicos, restauración e divulgación en Galicia

En Tempos Arqueólogos traballamos a diario para ofrecer aos nosos clientes un traballo de calidade baseado na nosa ampla experiencia profesional e na seriedade do noso equipo de arqueólogos.Desde a nosa empresa de arqueoloxía os arqueólogos e especialistas en Patrimonio Cultural dedícanse, entre outros traballos de arqueoloxía, a realizar escavacións en área, prospeccións arqueolóxicas, traballos de limpeza e adecuación de xacementos arqueolóxicos, restauración de elementos etnográficos ou divulgación do patrimonio arqueolóxico á sociedade.

Grazas a nosa ampla experiencia no sector e a nosa seriedade en Tempos Arqueólogos ofrecemos os nosos servizos tanto en municipios de Galicia como en cidades e pobos de calquera punto de España.

Se necesitas máis información sobre os traballos de arqueoloxía que levamos a cabo ou che gustaría solicitar aseoramiento aos nosos arqueólogos non dubides en poñerte en contacto.

Solicitar información

Coñece todos os servizos e traballos arqueolóxicos que realizamos en Tempos Arqueólogos

Proyectos arqueolóxicos

Sondaxes valorativos ou catas
Excavación en área
Prospección arqueolóxica e estudo de impacto cultural
Prospección con xeoradar
Control e seguimento de obras
Lectura de paramentos
Fotogrametría, SIG, voos Drone
Sondeos valorativos o catas

Sondaxes valorativos ou catas

As sondaxes arqueolóxicas ou catas valorativas poden ser de dous tipos, mecánicos ou manuais. Adoitan realizarse de maneira previa a un proxecto de construción co obxectivo de comprobar a existencia ou non de restos arqueolóxicos no subsolo.

As sondaxes mecánicas adoitan ser aprobados pola administración competente en Patrimonio Cultural cando existe escasa probabilidade de afectar cos mesmos ao patrimonio arqueolóxico. Son realizados cunha pa retroexcavadora baixo a supervisión do persoal de arqueoloxía. Posteriormente límpanse e documentan para realizar o pertinente informe concluínte.

As sondaxes manuais son realizadas por arqueólogos ou persoais de arqueoloxía con ferramentas do tipo, pa, pico e aixada. Nos mesmos vaise retirando de maneira inversa á súa deposición cada estrato ata a cota estipulada, documentando todo o proceso de formación e deposición das terras extraídas dos mesmos, con obxectivo de coñecer tanto a historia arqueolóxica do lugar de realización, como a xeolóxica.

Sondeos valorativos o catas

Excavación en área

A escavación arqueolóxica en área é un dos proxectos de maior envergadura que realizamos na nosa empresa de arqueoloxía de Galicia. Consiste na apertura dunha área de escavación superior á das sondaxes, mediante medios manuais por parte do equipo arqueolóxico.

Este tipo de intervención adoita realizarse en lugares onde se confirmou a existencia de restos arqueolóxicos e é necesaria a súa correcta documentación. Unha vez realizada a escavación, os materiais arqueolóxicos e toda a información recuperada é xestionada e incorporada na correspondente memoria, a cal é entregada nos servizos de patrimonio xunto coa acta de entrega dos materiais arqueolóxicos no museo correspondente.

Prospección arqueológica y estudio de impacto cultural

Prospección arqueolóxica e estudo de impacto cultural

A prospección arqueolóxica consiste na revisión dos elementos que poden existir nunha determinada zona, por exemplo con motivo da construción dunha autovía ou un parque eólico. Durante este tipo de traballo realízanse visitas á zona de estudo e examínase toda a información dispoñible, ben a través de modelos dixitais do terreo a través de datos LIDAR, os diferentes catálogos de patrimonio ou mesmo a toponimia e folclore asociado a cada espazo.

Con este traballo establécense as cautelas e compensacións a levar a cabo nos diferentes proxectos construtivos ou se crea o catálogo de patrimonio dun Plan Xeral de Urbanismo, entre outros.

Prospección con georadar

Prospección con xeoradar

As prospeccións xeofísicas ou xeomagnéticas permiten coñecer os restos arqueolóxicos que se atopan no subsolo. Trátase dun tipo de traballo para o que se pode empregar un georadar, un magnetómetro ou gradiómetro entre outros aparellos.

Nunha superficie aberta, tras pasar o instrumental, conséguense unha serie de datos, que unha vez amplamente tratados en gabinete poden chegar a fornecer unha cartografía de detalle das estruturas do subsolo, tanto a súa forma e tamaño como a profundidade á que se atopan. Estes datos, unha vez recolleitos, deben ser corroborados mediante unha escavación arqueolóxica. Trátase de técnicas non invasivas que permiten documentar amplas extensións de terreo sen necesidade de realizar escavacións previas.

Control y seguimiento de obras

Control e seguimento de obras

O control e seguimento arqueolóxico de obras consiste no acompañamento por parte dun equipo de arqueólogos, dos traballos de remoción de terras xerados durante as obras.

O principal obxectivo dos profesionais que formamos Tempos Arqueólogos neste tipo de traballos arqueolóxicos é a documentación de posibles restos non constatados en traballos previos, así como garantir que as obras non afectan o Patrimonio Cultural, tanto cos seus remociones de terras como con provisións, movementos de maquinaria...

Lectura de paramentos

Lectura de paramentos

A lectura de paramentos aplícase ao estudo de edificios históricos. Este servizo que ofrecemos desde a nosa empresa de arqueoloxía en Galicia consiste na aplicación do método de rexistro arqueolóxico, non a elementos enterrados senón aos muros dun edificio.

Para tal fin identifícanse e describen as diferentes unidades murarias, do mesmo xeito que Unidades Estratigráficas, para posteriormente ser ordenados e encadrados nas diferentes fases do edificio. Grazas á arqueoloxía da arquitectura pódense chegar a concretar fases históricas de sumo interese nos monumentos.

Fotogrametría, SIG, voos Drone

A aplicación de novas tecnoloxías á arqueoloxía está en constante evolución. Desde a fotogrametría, consistente na adquisición de modelos 3D a través da realización de numerosas fotos a un elemento do Patrimonio, ben sexa moble ou inmoble, con interesantes aplicacións tanto a nivel de investigación como de divulgación.

A aplicación de Sistemas de Información Xeográfica aos traballos de arqueoloxía ten xa un amplo percorrido no sector, mediante os mesmos pódense posicionar diferentes elementos culturais, entender as súas relacións ou vinculalos a trazas de obra para evitar a súa afección, entre outros múltiples usos.

Os voos drone sobre xacementos arqueolóxicos abren un mundo de posibilidades, desde a documentación mediante ortofotografías de detalle, ata a fotogrametría ou mesmo imaxes que miden deferentes espectros da luz, e que permiten identificar posibles estruturas enterradas.

Restauración y conservación

Restauración e conservación

  • Restauración de elementos etnográficos, hórreos, cruceiros, muíños, etc. Xunto co seu traslado.

    En diferentes proxectos é común a posta en valor de elementos etnográficos como hórreos, cruceiros, muíños, etc ata o seu traslado con motivo de obras públicas, baixo o control de persoal técnico titulado. Son traballos para os que contamos cun equipo especializado.

  • Consolidación e limpeza de xacementos arqueolóxicos

    O mantemento e a posta en valor de xacementos é unha tarefa complexa xa que inclúe tanto a limpeza como a adecuación dos xacementos arqueolóxicos. En numerosos casos se estes non se realizan de maneira correcta, é preferible deixar enterradas as estruturas.

    Para que un xacemento poida quedar á intemperie, as súas estruturas deben ser consolidadas baixo a dirección dun restaurador e cada certo tempo realizar no mesmo traballo de limpeza e mantemento, como rozas controladas.

Interpretación e divulgación

Achegar o patrimonio á sociedade é unha das principais máximas coas que naceu Tempos Arqueólogos. Para tal fin, desde a nosa empresa de arqueoloxía empregamos multitude de formatos, por exemplo a visita guiada a xacementos arqueolóxicos, a recreación mediante 3D dos mesmos...

Podes consultarnos se o que queres é dar a coñecer o patrimonio máis próximo a ti.

Contactar

Estudos históricos

Coñecer a antigüidade dunha edificación, as diferentes familias ás que pertenceu ou organizar unha árbore xenealóxica, son traballos que o noso equipo de historiadores de Tempos Arqueólogos adoita realizar.

En moitos casos, para a rehabilitación dun edificio histórico adóitase solicitar un estudo detallado do mesmo desde perspectiva documental e de arquivo. As diferentes obras polas que o inmoble pasou, as súas diferentes funcións ou xustificacións históricas para o trazado de roteiros culturais, son algúns dos traballos neste ámbito.

Restauración y conservación
Ingeniería cultural

Enxeñería cultural

A partir dos coñecementos procedentes das ciencias sociais, a enxeñería cultural encárgase de investigar, deseñar, desenvolver e aplicar modelos que permitan a adaptación creativa e innovadora da cultura. Desta forma, promóvese o fomento da inventiva e a creatividade, para que os coñecementos novos, sexan asimilados como elementos culturais de progreso.

Na nosa empresa de arqueoloxía entendemos a enxeñería cultural como a capacidade de dirixir e coordinar proxectos desde o concepto orixinal, durante a fase de execución ata a certificación final dos mesmos. Ademais da xestión cultural, supón na práctica o coñecemento de habilidades encamiñadas á correcta administración e coordinación de proxectos. Actualmente resulta necesaria a aplicación de técnicas vinculadas á produtividade na xestión cultural que permitan o cumprimento de prazos, sen diminución nos criterios de calidade, seguridade e de obxectivos. Unha maior profesionalización do sector en definitiva.

Así mesmo, en Tempos Arqueólogos apostamos por políticas colaborativas e proxectos baseados na sustentabilidade e desenvolvemento social.

Os profesionais e arqueólogos que formamos o equipo de Tempos Arqueólogos contamos con experiencia na coordinación e dirección de proxectos de envergadura, así como en traballo de asistencia e asesoría técnica en materia patrimonial, realizados tanto para administracións públicas, como para organismos privados.

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas.